Relacje inwestorskie

Do:

Wistil Invest sp. z o.o.

Złota 42
62-800 Kalisz

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANYM POŁĄCZENIU

Vertex Spółka Akcyjna z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Bestwińska 25, 43-502 Czechowice-Dziedzice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 288773 NIP: 6381532552, REGON: 072275985,  o kapitale zakładowym w wysokości 510.000 PLN („Spółka Przejmująca”) zawiadamia o zamiarze połączenia się Spółki Przejmującej ze spółką Wistil Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu ul. Złota 42, 62-800 Kalisz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 810636, NIP: 6182183244 , REGON: 384702842, o kapitale zakładowym w wysokości 20.005.000 PLN („Spółka Przejmowana). Połączenie będzie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 poz. 1577) – („KSH”), tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Planowana data powzięcia uchwał o połączeniu przez zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej to pierwsza połowa lipca 2020 roku.

Plan połączenia został ogłoszony w Monitorze sądowym i Gospodarczym z dnia 11 maja 2020 roku nr Nr 90 (5980).

Zgodnie z art. 504 § 2 ust 2) KSH informujemy, że do dnia 10 lipca 2020 roku wspólnik może zapoznać się z następującymi dokumentami:

1/ plan połączenia wraz z załącznikami,

2/ sprawozdania finansowe i sprawozdania zarządu z działalności Vertex S.A. za trzy ostatnie lata obrotowe (wraz ze sprawozdaniem z badania) oraz sprawozdanie finansowe i sprawozdanie zarządu z działalności Spółki Przejmowanej z okresu jej istnienia,

3/ sprawozdanie zarządu Vertex S.A. i zarządu Wistil Invest sp. z o.o. dotyczące składników niepieniężnych w majątku Wistil Invest sp. z o.o.,

4/ opinię na temat wartości godziwej składników niepieniężnych w majątku Wistil Invest sp. z o.o. sporządzoną na dzień 31 marca 2020 roku przez biegłego rewidenta.

Zapoznanie się z wyżej wymienionymi dokumentami jest możliwe w siedzibie Spółki Przejmującej, ul. Bestwińska 25, 43-502 Czechowice-Dziedzice, w dni robocze do dnia 10 lipca 2020 włącznie, od godz. 10 -18, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie z członkiem zarządu Spółki.

Sporządzono w dniu 11.05.2020 r.

W imieniu Vertex S.A.

_____________________

 

_____________________

 

_____________________

 

Janusz Gibas

 

Danuta MikołajczukArtur Poborski