Relacje inwestorskie

Zarząd VERTEX S.A. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach na podstawie art. 508 k.s.h. ogłasza, iż w dniu 21 września 2020 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał rejestracji połączenia VERTEX S.A. jako Spółki przejmującej z WISTIL INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (KRS 0000810636), jako Spółką przejmowaną w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą za akcje, które Spółka przejmująca wyda wspólnikom Spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

Równocześnie, działając na podstawie art. 3121 § 5 w zw. z art. 5031 § 2 k.s.h., Zarząd VERTEX S.A. oświadcza co następuje:

  1. Przedmiotem wkładu niepieniężnego Spółki przejmowanej jest 5.100.000 akcji VERTEX S.A., których wartość została ustalona na kwotę 32.163.000,00 zł. Źródłem wyceny  była „Opinia na temat wartości godziwej niepieniężnych aktywów Spółki na dzień 31 marca 2020 roku” wydana dla WISTIL INVEST Sp. z o.o. przez biegłego rewidenta Jana Karonia wpisanego do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 6421, reprezentującego spółkę DORADCA Auditors Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 913. Wartość aktywów niepieniężnych Spółki przejmowanej w postaci 5.100.000 akcji VERTEX S.A. została ustalona zgodnie z art. 28 ust. 6 ustawy o rachunkowości na podstawie bilansu, danych i informacji zebranych na dzień 31 marca 2020 roku.
  2. Przyjęta wartość wkładu niepieniężnego Spółki przejmowanej odpowiada jego wartości godziwej oraz liczbie i wartości nominalnej akcji obejmowanych w zamian za ten wkład.
  3. Brak jest nadzwyczajnych bądź nowych okoliczności wpływających na wycenę wkładu niepieniężnego Spółki przejmowanej.

 

Czechowice-Dziedzice, 16.10.2020r.                                                                                                                   Zarząd Vertex SA.